Pietrowicki Słownik

Peterwitzer Mundart Deutsch Polnisch
     
a kaj tam! aber wo denn! ale gdzież tam!
babówka Hefeteig babka drożdżowa
bałamuci dement opowiada bzdury
bana die Bahn kolej
berco Ortscheit orczyk
bezmałaś wahrscheinlich prawdopodobnie
biełka Semmel, Brötchen bułka
błecha Floh pchła
bonbon Bonbon cukierek (czekoladowy)
bontek Hosenschlitz rozporek
bronczeć murren aus Unzufriedenheit gderać, zrządzić
browaniec Ameise mrówka
browek Ferkel warchlak
bryczka leichter, offener Wagen taradajka
bunclok Steinzeuggef kamionka
butek Kanonenofen żelazny okrągły piecyk
byndala Fußpedal pedał
cedzitko Sieb sitko
cesta Weg, Straße droga, ulica
chałupa Haus dom
chłodek Schatten cień
chrastok Krüte, Frosch ropucha, żaba
chromać hinken, humpeln kuleć
chrzupek Griebs ogryzek
chybować fehlen brakować
ciampnyć hocke gehen, setzen kucnąć
ciepać werfen rzucać
cietka Tante Ciocia
cingać se streunen włóczyć się
ciuciok Promenadenmischung kundel
ćmawi dunkel ciemny
cudzi fremd obcy
ćwikel,ćwikla Rübe burak
cyhlownia Ziegelei cegielnia
cynt Zentner (50 kg) cetnar
cyp Dreschflegel cep
ćyrpel Spatz wróbel
czewo Darm jelito
czwać dauern trwać
dawać pozor Acht geben uważać
deset zehn dziesięć
Dinar Metallknopf moneta
do kupca ins Geschäft do sklepu
dować pozor aufpassen uważać
drabiniok Leiterwagen wóz drabiniasty
drabko schnell szybko
dwacet zwanzig dwadzieścia
dwercka Türchen drzwiczki
dwerzi Tür drzwi
dyrkotać zittern drżeć
dyrżeć halten trzymać
fachel Getreidefege, Windwerk wialnia
fjurać fliegen fruwać
fliger Flugzeug samolot
fusekle Socken skarpety
futra Türrahmen ościeżnica
galoty, galaty Hose spodnie
geltak Lohn wypłata
gizd, chachor Lump nicpoń
glingocz kleine Glocke dzwonek
gnotek Hackklotz pniak do rąbania
golocz Frisör fryzjer
hadra Lappen szmata, ścierka
hadyrlok Lumpensammler szmaciarz
hajziel Klo ubikacja
hałeczki Klöse kluski
hałuby Tauben gołębie
hałuź Ast gałąź
hamlary Kirschen czereśnie
harinek Hering śledź
hladał suchen szukać
hnet gleich, sofort zaraz
hniyzdo Nest gniazdo
hołka Krücke, Gehstock laska
homont Kum(me)t,Halsjoch,Kummet chomęto
honym schnell, rasch szybko
hora Dachboden, Dachraum strych
horać brennen pali się
horko heiss gorąco
hrzebik Nagel gwóźdź
hrzybsz Leiter drabina
huś Gans gęś
husipupka Genseblumchen strokrotka
hyrnek Topf garnek
hyta Kopftuch (e. Trachtteil) duża chusta
izba Zimmer pokój
jaczmyń Gerste jęczmień
jahudki Johannisbeere porzeczki
jastowiczka Schwalbe jaskółka
jehła Nadel igła
jupa Winterjacke kurtka zimowa
kaj wo gdzie
kalni trübe, undurchsichtig mętny
kapelonek Vikar wikariusz
kapsa Tasche, (Hosentasche) kieszeń
kardynatla eine Karbonade kotlet mielony
kastlik Kasten szafka, skrzynka
keczeroczka Katscherbahn pociąg jadący do Kietrza
keza Käse ser
kirchof Friedhof cmentarz
kiszka Kefir kefir
kitla Jacke, Sakko marynarka
kładziywko Hammer młotek
klapaczka Fliegenklappe packa na muchy
klapiczka Mäuse-, Rattenfalle klapka na myszy
klepocz Klopfer, Klapper kołatka
klizać se rutschen, gleiten ślizgać się
kłobuk Hut kapelusz
kłopetek dicker Scheit grube polano
kludzić se umziehen przeprowadzać się
kmoter, kmotrzynka Pate chrzestny, chrzestna
knefel Knopf guzik
kniyszka Buch książka
kniyszky Gebetbuch modlitewnik
kobzole Kartoffel ziemniaki
koczka Katze kot
kolaje Wagenspur koleiny
kołeczki Streichhölzer zapałki
kolesa Karosse kareta
koleska Kinderwagen wózek dziecięcy
koło Fahrrad rower
konszt Kunst sztuka
kopocz Misthacke widły do gnoju
kopyta Beine nogi
kościelnik Küster kościelny
kosok Sichel sierp
kotucz Schubkarre drewniana taczka
krasikoń Klee koniczyna
kruchta Sakristei zakrystia
krupy 1. Graupen, 2. Hagel 1. kasza, kaszanka, 2. grad
krzipopa Graben rów
kucać husten kaszleć
kudłocze Stachelbeeren agrest
kuloryba Kohlrabi kalarepa
kuszczek Stück, Stückchen kawałek, kawałeczek
kyjza Schmeltzk?se ser topiony
lajbik Leibchen podkoszulka
lipsta Geliebte narzeczona
łodka Blumentopf doniczka
łoni im vorigen Jahr w ubiegłym roku
lupkać küssen całować
mary Katafalk katafalk
masztalnia Pferdestall stajnia
mejd Honig miód
mha Nebel mgła
mochanie Wäsche pranie
mom tego mocka Hab viel davon mam tego dużo
mraczno Wolke chmura
muckać lutschen ssać
mundelik gebundene Getreidegarben baba
Murcek   Umazaniec
muszkateł Pelargonie pelargonia
myno, miano Vorname imie
na bezrok im nächsten Jahr w przyszłym roku
nadoba Geschirr naczynie
naprociwo jmd entgegenkommen wychodzić komuś naprzeciw
napyrstek Fingerhut naparstek
neskoro später póżno
nieczas Unwetter niepogoda
niewiesta Braut młoda pani
nimocni krank chory
nisz als aniżeli
nupel Schnuller smoczek
obile Getreide zboże
objedwać Mittagessen jeść obiad
oblykać bekleiden ubierać się
ociepka siyna ein Armvoll Heu narącze siana
odkuć seit wann? odkąd
ohnuć verbiegen zagiąc
oje Deichsel dyszel
okrzipczały heiser zachrypnięty
opraty Zügel lejce
orznyć Einschalten Włączyć
oszczik Spitzer temperówka
owiazie maso Rindfleisch wołowina
ożrati, ożralec besoffen, Säufer pijany, pijak
palica Kopf głowa
papucze Latschen pantofle
paskudy Süßigkeiten słodycze
paskudzić naschen wyjadac ukradkiem
pawłacz Kirchenchor, Orgelbühne chór organowy
pec kołocz Kuchen backen piec ciasto
pecynek Laib bochenek (chleba)
perniczke Kekse ciasteczka
pes Hund pies
piskać pfeifen gwizdać
piznuć schlagen uderzyć
placzek pfannkuchen placek
płaczky Trännen łzy
plech Blech blacha
Podraczanie, Społek Felder hinter der Kreuzkirche pola za kościołem św.Krzyża
pokludzać Versorgen der Haustiere obrządek zwierząt domowych
polyfka Suppe zupa
ponć Pilgerfahrt pielgrzymka
porzondzać se sich unterhalten rozmawiać
prowizło Strohseil powrozło
prowoz Strick powróz
przoć gern haben, mögen lubić
przociel Verwandte krewny
pyrwe früher dawniej
ranymsza Frühmesse msza poranna
resz Rogen żyto
rima Schnupfen katar
rożnuć (Licht) einschalten zapalić (światło)
roztoperzyni zerzaust rozwichrzony
ruka Hand ręka
rybky Bonbons cukierki
ryczka Hocker taboret
ryszawi, ryszawo Rothaarige rudy, ruda
rzecz Sprache mowa
rzeknuć sagen powiedzieć
rzezać sägen piłować
rzezej lauf schnell uciekaj
rzezy Prügel lanie, bicie
rzykać beten modlić się
rzykaczka Vorbeterin prowadząca modlitwe
sagaty nackt nagi
schroniać aufräumen sprzątać
seblykać entkleiden, ausziehen rozbierać się
sekyra Axt siekiera
sele kohl kapusta
sista, zista sandkuchen babka
skok rasch, schnell szybko
skopyrlić (mlyko) gerinnen lassen (Milch) zwarzyć (mleko)
skuli wegen, aus Anlass z powodu
słuszni stoltz dumny
smażonka Rührei jajecznica
smetonka Sahne śmietana
snożni sauber czysty
Spend Auftrieb Skup zwierzat
spurni zornig gniewny
starzik Opa dziadek
starzinka Oma babcia
stawynie Haus dom
stohnuć ablegen, herunternehmen zdjąć, zdejmować
stomple Treppe schody
strom Baum drzewo
struhać schälen obierać
styrkać se sich einmischen wtrącać sie
styrnisko Stoppelfeld ściernisko
swaczyna Vesper podwieczorek
Swati krziż Kreuzkirche kosciółek św. Krzyża
swato Feiertag święto
Swobodna ledig Panna
swok Taufpate chrzestny
syrwotka Buttermilch maślanka
szałot Salat sałata
szatka Kopftuch chustka na głowe
szczewiky Schuhe buty
szcziga freches Mädel bezczelna dziewczyna
szkrobaczka stumpfer Reisigbesen stara miotła brzozowa
szkrubek Stärkemehl krochmal
szkuty Haare włosy
szlyncuchy Schlittschuhe łyżwy
szolka Tasse filiżanka
szperhok der Sperrhaken wytrych
szpluchać Spüllen płukać
szpuntek Korken, St?psel korek
sztychuwka Spaten szpadel
sztyry vier cztery
szupargla kleiner Kreisel (zum Spielen) baczek (zabawka)
szyry Hosenträger szelki
ti helisie pomotani! ? ty pomieszańcu!
tiplik kleiner Kochtopf garnuszek
tohnuć ziehen ciągnąć
topek Nachttopf nocnik
trefić begegnen, treffen spotkać
truhła Sarg trumna
trypy Holzpantoffel pantofle na drewnianej podeszwie
trzi sztwyrci na szest Viertel vor sechs (5:45) za kwadrans szósta
tuhi dick, zähflüssig gęsty
tyrhać reißen, pflücken rwać, zrywać
uhly Kohle węgiel
urznuć abschneiden odciąć
uski eng wąski, ciasny
uzeł Knoten węzeł
wadzić se streiten kłócił się
wajco Ei jajko
warhany Orgel organy
Welebni Pon Pfarrer ksiądz
Welko Strana Peterwitzer Hauptstraße główna ulica wsi (potocznie)
welkomsza Hochamt suma
wiesiedy Besuch odwiedziny
wieter Wind wiatr
wrata Einfahrtstor wrota, brama wjazdowa
wszycka zwula Freie Hand wolna wola
wylyzać herausgehen wychodzić komuś naprzeciw
wyrch, na wyrchu Oberteil, oben wierzch, na wierzchu
wyszczihnuć ausschneiden wyciąć
yny, yno nur tylko
za tela genügend wystarczająco
zadek das hintere Teil tył, tyłek
zahlydać blicken, schauen patrzeć
zajtra, zajtry morgen jutro
załotać stopfen, flicken zacerowaą
zatunkać eintauchen zamaczać
zawarzyć, zaprawić einkochen (Lebensmittel) zagotować
żbonek Krug dzbanek
zegroda Garten ogród, ogródek
zehławek Kissen poduszka
zehomnie Hof hinter der Scheune plac za stodoła
zely Kohl. Kraut kapusta
zhniyłi Faulenzer leniuch
zmarasić beschmutzen zbrudzić się
zmudzić czas Zeit verschwenden zmarnować czas
zocny (być) schätzen cenic, być cenny
zolyty Randezvous randka
zygor Uhr zegar
żynich Bräutigam młody pan